PRO HUMANITAS

Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja "Pro Humanitas" zwana dalej Fundacją ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11 kwietnia 2006 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ireny Koralewskiej Nowak w Poznaniu (repertorium nr A 2101/2006.) działa na podstawie prawa Polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. nr 46 z 1991 r. poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
 2. Fundacja może tworzyć: oddziały, zakłady, filie i biura w kraju i za granicą, a także przystępować do spółek.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§5

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i opieki społecznej.

§6

Fundacja używa pieczęci zawierającej jej nazwę i siedzibę wraz z wyróżniającym ją znakiem graficznym oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację według wzorów zatwierdzonych przez Fundatora lub Zarząd.

§7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8

Fundację powołuje się w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i chorym, a także wszelkiej pomocy w zatrudnieniu i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. pomoc finansową, rzeczową i organizacyjną dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dla dzieci niepełnosprawnych;
 2. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących niesieniu wszechstronnej pomocy w zatrudnieniu i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ( w tym tworzenie zakładów aktywności zawodowej )
 3. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz oceniania ich możliwości zawodowych;
 4. pośrednictwo pracy i organizowanie kursów, szkoleń i arsztatów ( w tym warsztatów terapii zajęciowej ) oraz innych zajęć w celu podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych;
 5. współorganizowanie i prowadzenie wystaw, aukcji, przeglądów, obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych;
 6. podejmowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i wydawniczych w celu wszechstronnego propagowania idei Fundacji;
 7. organizację i promowanie wolontariatu .

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 5000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Majątek Fundacji stanowią również:
  1. dotacje, darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy,
  2. subwencje osób trzecich,
  3. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
  4. odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  5. wpływy ze zbiórek i imprez publicznych,
  6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 5. Fundacja może tworzyć fundusze celowe, zgodnie z wolą ofiarodawcy.
 6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE FUNDACJI

§11

ZARZĄD FUNDACJI

 1. Fundator powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji, ma także prawo zasiadać w Zarządzie.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, w tym działalnością gospodarczą i zarządza jej majątkiem.
 3. Zarząd Fundacji liczy co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu.
 4. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu , który samodzielnie reprezentuje Fundację na zewnątrz i jest jednocześnie upoważniony do dokonywania wszelkich czynności prawnych w imieniu Fundacji.
 5. Kadencja Zarządu trwa czas nieokreślony.
 6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji.
 7. Fundator zawiera umowy o pracę z członkami Zarządu Fundacji.
 8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność Prezesa, który przewodniczy posiedzeniom.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§12

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
  • 17.40.A - Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży
  • 18.21.Z - Produkcja ubrań roboczych,
  • 18.22.A - Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała,
  • 18.22.B - Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała,
  • 18.24.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 22.11.Z - Wydawanie książek,
  • 22.15.Z - Działalność wydawnicza pozostała,
  • 22.22.Z - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 33.30.Z - Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi,
  • 70.20.Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
  • 72.22.Z - Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała,
  • 72.30.Z - Przetwarzanie danych,
  • 72.40.Z - Działalność związana z bazami danych,
  • 72.60.Z - Działalność związana z informatyką, pozostała,
  • 74.12.Z - Działalność rachunkowo-księgowa,
  • 74.13.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
  • 74.14.A - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  • 74.40.Z - Reklama,
  • 74.50.A - Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników,
  • 74.86.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),
  • 74.87.B - Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 80.42.B - Kształcenie ustawiczne dorosłych,
  • 85.32.C - Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania,
  • 92.31.E - Działalność galerii i salonów wystawienniczych,
  • 92.31.F - Działalność domów i ośrodków kultury,
  • 92.62.Z - Działalność związana ze sportem, pozostała,
  • 92.72.Z - Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 93.04.Z - Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 3. Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się z posiadanego przez Fundację Funduszu Założycielskiego środki finansowe w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych).
 4. Zarząd określa szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych Zakładów. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§17

 1. Statut Fundacji i cel Fundacji mogą być zmieniane.
 2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu i celu Fundacji podejmuje Fundator lub Zarząd Fundacji w formie jednomyślnej uchwały.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§18

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§19

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§20

Likwidacja Fundacji może nastąpić z woli Fundatora lub z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątku.

§21

 1. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd Fundacji.
 2. Majątek pozostający po likwidacji Fundacji - po uregulowaniu zobowiązań i należności - przeznacza się na cele zbliżone z celami Fundacji.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.

§22

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

§23

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.